Close

Health Human

Sr. No State Household Registrations Consultations Action
1 Andaman Nicobar 0 0
2 Andhra Pradesh 0 0
3 Arunachal Pradesh 0 0
4 Assam 0 0
5 Bihar 0 0
6 Chhattisgarh 0 0
7 Dadar Nagar Haveli 0 0
8 Daman & Diu 0 0
9 Delhi 0 0
10 Goa 0 0
11 Gujarat 0 0
12 Haryana 0 0
13 Himachal Pradesh 0 0
14 Jammu & Kashmir 0 0
15 Jharkhand 0 0
16 Karnataka 0 0
17 Kerala 0 0
18 Lakshadweep 0 0
19 Madhya Pradesh 0 0
20 Maharashtra 0 0
21 Manipur 0 0
22 Meghalaya 0 0
23 Mizoram 0 0
24 Nagaland 0 0
25 Odisha 0 0
26 Puducherry 0 0
27 Punjab 0 0
28 Rajasthan 0 0
29 Sikkim 0 0
30 Tamil Nadu 0 0
31 Telangana 0 0
32 Tripura 0 0
33 Uttar Pradesh 0 0
34 Uttarakhand 0 0
35 West Bengal 0 0